ล๊อคอินเข้าระบบ
   
ผู้ใช้งาน :
Username :
Password :
 
 
รายการ
   หน้าแรก
   แบบทดสอบก่อนเรียน
   คำอธิบายรายวิชา
   หน่วยการเรียนรู้
   แบบทดสอบหลังเรียน
   สมุดเยี่ยม
   ข้อมูลครูผู้สอน
คู่มือการใช้งานบทเรียน
ปฏิทิน
หน้าแรก
 

  แนะนำวิธีการเรียนรู้

1. นักเรียนต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จ นักเรียนจะได้ Username และ Password ในการล๊อคอินใช้งานในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
2. ให้นักเรียนเริ่มการเรียนรู้โดยเริ่มจากการทำแบบทดสัมฤทธิ์ผลก่อนเรียนก่อน (ในครั้งแรกเท่านั้น) แล้วจึงเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหน่วย
3. ในการทำแบบทดสอบ ระบบจะทำการนับเวลาถอยหลังทันทีเมื่อเริ่มทำ เมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปทำ ถ้าเวลาหมดระบบจะทำการบันทึกคะแนนให้ทันที และไม่สามารถกลับมาแก้ไขหรือทำใหม่ได้อีก
4. หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนต้องเข้าไปเรียนรู้ในบทเรียน ซึ่งบทเรียนประกอบด้วยหน่วยความรู้ทั้งหมด 10 หน่วย ประกอบด้วย

 หน่วยที่ 1 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปแกรม
หน่วยที่ 3 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 4 การเขียนอัลกอริทึมและโฟลวชาร์ต
หน่วยที่ 5 ตัวแปรกับชนิดข้อมูล
หน่วยที่ 6 การแสดงผลออกทางจอภาพ
หน่วยที่ 7 คำสั้งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
หน่วยที่ 8 เครื่องหมายและการดำเนินการ
หน่วยที่ 9 โครงสร้างแบบทางเลือก
หน่วยที่ 10 โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ

  หน่วยที่ 1 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
  หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโปแกรม
  หน่วยที่ 3 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
  หน่วยที่ 4 การเขียนอัลกอริทึมและโฟลวชาร์ต
  หน่วยที่ 5 ตัวแปรกับชนิดข้อมูล
  หน่วยที่ 6 การแสดงผลออกทางจอภาพ
  หน่วยที่ 7 คำสั้งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
  หน่วยที่ 8 เครื่องหมายและการดำเนินการ
  หน่วยที่ 9 โครงสร้างแบบทางเลือก
  หน่วยที่ 10 โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ

5. นักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยโดยคลิกที่เมนู หน่วยการเรียนรู้ แล้วเลือกหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ และเมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วนักเรียนต้องทำแบบทดสอบย่อยหลังหน่วยนั้นๆเสมอ
6. เมื่อเรียนรู้เสร็จและทำแบบทดสอบย่อยครบ 10 หน่วยแล้ว นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบสัมฤทธิ์ผลหลังเรียนเป็นขั้นตอนสุดท้าย
7. ในการรเรียนรู้ผู้เรียนอาจต้องทำใบงานส่ง โดยแนบเป็นไฟล์งานตามคำสั่งของผู้สอนที่ขึ้นเป็นเว็บเมื่อล๊อคอินเข้าระบบแล้ว
8. จากนั้นคุณครูจะทำการตรวจและให้คะแนน กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจึงจะเสร็จสมบูรณ์
7. นักเรียนสามารถติดต่อ ปรึกษาครูผู้สอนได้ โดยผ่านระบบติดต่อ โดยคลิกที่เมนู "ปรึกษาผู้สอน"

 
Copyright 2017 © All Rights Reserved. นางวัชรี ศาลากิจ
โรงเรียนฤททธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2